October 19, 2007

100 câu hỏi mới khi thi nhập tịch Hoa Kỳ

 Việttribune

Theo thông báo chính thức của Pḥng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới. Những người xin nhập tịch nếu nộp đơn sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 sẽ được thi theo lối mới. Đối với những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 nhưng chưa được phỏng vấn cho đến sau ngày 1 tháng 10 năm 2008 (nhưng trước 1 tháng 10 năm 2009) có quyền chọn cách thi cũ hoặc phương thức thi mới.

Một số câu hỏi có hơn một cách giải đáp để đương đơn dễ dàng trả lời. Mặc dù cơ quan USCIS rất mong muốn các đương đơn có thể học trọn vẹn nội dung, nhưng họ chỉ cần trả lời một câu trả lời mà thôi, ngoại trừ những câu đ̣i hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp. Thí dụ như câu hỏi phải trả lời nhiều hơn một giải đáp ở câu hỏi số 36. Đó là câu hỏi “Cho biết hai chức vụ ở cấp Bộ trưởng?”, và đây là loại câu hỏi mà đương đơn phải trả lời cho nhân viên di trú bất cứ hai câu giải đáp nào cũng được. Trong một số trưóc, Việt Tribune đă đăng 47 câu, nhưng do yêu cầu của nhiều bạn đọc qua email cũng như những bạn không kịp lấy được Việt Tribune số 76 nên đă thiếu phần đầu, chúng tôi xin phép được đăng lại toàn bộ 100 câu hỏi và câu đáp được chuyển dịch. Quư vị có thể t́m thấy 100 câu hỏi và trả lời bằng Anh ngữ trên trang nhà điện tử của cơ quan di trú USCIS: www.uscis.gov

CHÍNH PHỦ HOA KỲ

A – Những nguyên tắc của nền Dân Chủ Hoa Kỳ:

1. Luật cao nhất của Tổ quốc là ǵ?
-Hiến pháp.
2 – Hiến pháp có công dụng ǵ?
-Lập chính phủ.
-Xác định tính chất của chính phủ.
-Bảo vệ những quyền căn bản của
công dân Hoa Kỳ.
3. Ư tưởng tự trị trong ba chữ đầu tiên được ghi trên bản Hiến pháp. Ba chữ này là ǵ?
-Nhân dân chúng ta.
4. Tu chính án là ǵ?
-Là một sự thay đổi (Hiến pháp).
-Là sự thêm vào (Hiến pháp).
5 – Chúng ta gọi 10 Tu chính án đầu tiên của Hiến pháp là ǵ?
-Luật Dân quyền.
6. Một trong những quyền tự do trong Tu chính án đầu tiên là ǵ?
– Ngôn luận
-Tôn giáo
-Tụ tập
-Báo chí
-Kiến nghị chính phủ
7. Có bao nhiêu tu chính án
trong Hiến pháp?
-Hai mươi bảy (27)
8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nói những ǵ ?
-Thông báo nền độc lập của chúng ta (từ Anh quốc)
-Tuyên bố nền độc lập của chúng ta (từ Anh quốc)
-Nói rằng Hoa Kỳ được tự do (từ Anh quốc)
9. Kể hai quyền trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập:
-(Quyền) Sống
-(Quyền) Tự do
-(Quyền) Theo đuổi hạnh phúc.
10. Thế nào là quyền tự do tôn giáo?
-Bạn có quyền theo bất cứ tôn giáo, hoặc không theo một tôn giáo nào.
11. Hệ thống kinh tế Hoa Kỳ là ǵ?
-Kinh tế tư bản
-Kinh tế thị trường
12. “Pháp trị” là ǵ?
-Mọi người phải theo luật
-Lănh đạo phải tuân theo luật
-Chính phủ phải tuân theo luật
-Không ai đứng trên luật pháp.

B – Hệ Thống Chính Phủ:

13. Kể tên một ngành hay bộ phận trong chính phủ? *
-Quốc hội
-Lập pháp
-Tổng thống
-Hành pháp
-Ṭa án
-Tư Pháp
14. Những ǵ có thể ngăn cản một ngành chính phủ trở nên quá nhiều quyền lực?
-Kiểm soát và cân bằng (quyền lực)
-Tách biệt các quyền lực này.
15. Ai đứng đầu ngành hành pháp:
-Tổng thống.
16. Ai làm luật Liên bang?
-Quốc hội
-Thượng và Hạ viện
-Các nhà lập pháp Hoa Kỳ.
17. Kể hai bộ phận của Quốc hội Hoa Kỳ? *
-Thượng viện và Hạ viện.
18. Có bao nhiêu TNS Hoa Kỳ?
-100
19. Chúng ta bầu 1 Thượng nghị sĩ phục vụ bao nhiêu năm?
-Sáu (6)
20. Kể tên một Thượng nghị sĩ trong tiểu bang của quư vị? *
-Câu trả lời thay đổi tùy theo tiểu bang (cư dân ở những vùng đất không bầu cử, có thể nói tên những người đại diện hay uỷ viên đại diện chính phủ. Quư vị cũng có thể trả lời nơi quư vị ở không bầu đại diện quốc hội).
21. Hạ viện có bao nhiêu vị dân cử?
-435 dân cử
22. Chúng ta bầu một vị dân biểu Hạ viện cho mấy năm?
-Hai năm (2)
23. Kể tên dân biểu của bạn?
-Câu trả lời thay đổi tùy theo tiểu bang (cư dân ở những vùng đất không bầu cử, có thể nói tên những người đại diện hay uỷ viên đại diện chính phủ. Qúy vị cũng có thể trả lời nơi qúy vị ở không bầu đại diện quốc hội).
24. Một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho ai?
-Cho tất cả dân chúng ở tiểu bang
25. Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác?
-V́ dân số tiểu bang đó
-V́ các tiểu bang này có đông dân hơn
-V́ một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác.
26. Chúng ta bầu tổng thống nhiệm kỳ mấy năm?
-Bốn năm (4).
27. Chúng ta bầu tổng thống vào tháng nào?
-Tháng 11
28. Tổng thống hiện nay tên ǵ?
-George W. Bush
-George Bush
-Bush
29. Tên của Phó tổng thống hiện nay là ǵ?
-Richard Cheney
-Dick Cheney
-Cheney
30. Nếu tổng thống không c̣n làm việc được, ai sẽ trở thành tổng thống ?
-Phó tổng thống
31. Nếu cả tổng thống và phó tổng thống không c̣n làm việc được, ai sẽ trở thành tổng thống?
-Chủ tịch Hạ Viện
32. Ai là tổng tư lệnh tối cao của quân đội?
-Tổng thống
33. Ai kư dự luật để trở thành luật?
-Tổng thống
34. Ai phủ quyết dự luật?
-Tổng thống
35. Nội các của Tổng thống làm ǵ?
-Cố vấn cho tổng thống
36. Kể hai chức vụ ở cấp nội các?
-Bộ trưởng Canh nông
-Bộ trưởng Thương măi
-Bộ trưởng Quốc pḥng
-Bộ trưởng Giáo dục
-Bộ trưởng Năng lượng
-Bộ trưởng Y tế & Dịch vụ Nhân sinh
-Bộ trưởng an ninh Nội địa
-Bộ trưởng Phát triển Gia cư & Đô thị
-Bộ trưởng Nội vụ
-Bộ trưởng Ngoại giao
-Bộ trưởng Giao thong
-Bộ trưởng Ngân khố
-Bộ trưởng Cựu chiến binh
-Bộ trưởnbg Lao động
-Bộ trưởng Tư pháp
37. Ngành Tư pháp làm gi?
-Xem lại luật lệ
-Giải thích pháp luật
-Giải quyết tranh chấp (bất đồng)
-Xét xem một luật nào đó có ngược với hiến pháp hay không
38. Ṭa án cao nhất của nước Mỹ là ǵ ?
-Tối cao Pháp viện
39. Tối cao Pháp viên có mấy thẩm phán?
-Chín (9)
40. Ai là Chánh Thẩm phán (chủ tịch) của Tối cao Pháp viện?
-John Roberts (John G.Eobets Jr.)
41. Theo Hiến pháp, một số quyền hạn thuộc về chính phủ liên bang. Hăy kể một quyến hạn của chính quyền liên bang?
-In tiền
-Tuyên bố chiến ttanh
-Tạo quân đội
-Kư hiệp định
42. Theo Hiến pháp, một số quyền hạn thuộc về tiêu bang. Kể một quyến hạn của tiểu bang?
-Cung cấp trường và giáo dục
-Bảo vệ an ninh ( cảnh sát)
-Bảo vệ an toàn (sở cứu hỏa)
-Cấp bằng lái xe
-Xét chấp thuân qui hoạch vùng và sử dụng đất
43. Ai là thống đốc tiểu bang của bạn?
-Tùy (người ở District of Columbia và những lănh địa của Mỹ không có thống đốc phải nói: nơi chung tôi ở không có thống đốc)
44. Thủ đô của tiểu bang của bạn là ǵ?
-Tùy (người ở District of Columbia phải nói là D.C. không phải là tiểu bang và không có thủ đô. Cư dân các lănh đĩa của Mỹ phải nêu thủ đô của lănh địa)
45. Hai đảng chính ở Mỹ là ǵ?
-Dân Chủ và Cộng Ḥa.
46. Đảng của tổng thống hiện nay là đảng ǵ?
-Cộng Ḥa.
47. Tên của người Chủ tịch Hạ Viện hiện nay?
-Bà Nancy Pelosi

C. Quyền và Trách nhiệm

48. Có bốn tu chính án trong Hiến pháp về ai được bỏ phiếu. Kể một trong số đó.
-Công dân trên 18 tuổi.
-Không phải trả (thuế bỏ phiếu) để được bỏ phiếu
-Ai cũng được bỏ phiếu (đàn ông và đàn bà).
-Nam công dân bất cứ chủng tộc nào
49. Kể ra một trách nhiệm chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ?
-Tham gia bồi thẩm đoàn.
-Bỏ phiếu.
50. Kể ra hai quyền chỉ dành cho công dân Mỹ?
-Xin việc làm với chính phủ liên bang
-Bầu cử
-Tranh cử
-Mang thông hành Mỹ
51. Kể ra hai quyền của tất cả những người sống ở nước Mỹ?
-Tự do bày tỏ
-Tự do ngôn luận
-Tự do hội họp
-Tự do đệ đạt thỉnh nguyện.
-Tự do tín ngưỡng
-Quyền mang vũ khí
52. Chúng ta biểu lộ trung thành với ai khi chúng ta đọc Tuyên Thệ Trung Thành
-Nước Mỹ
-Lá cờ
53. Kể một lời hứa khi bạn trở thành công dân Mỹ?
-Không trung thành với nước khác
-Bảo vệ Hiến pháp và luật lệ của nước Mỹ.
-Tuân hành luật pháp nước Mỹ.
-Phục vụ trong quân đội Mỹ (nếu cần)
-Phục vụ (làm việc quan trọng) cho nước Mỹ (nếu cần)
-Trung thành với nước Mỹ.
54. Công dân bao nhiêu tuổi mới được bỏ phiếu bầu tổng thống.
-Mười tám hay lớn hơn
55. Kề ra hai cách người Mỹ có thể tham dự vào nền dân chủ của họ?
-Bỏ phiếu
-Gia nhập đảng
-Giúp đỡ một cuộc vận động
-Tham gia một nhóm dân sự
-Tham gia một nhóm cộng đồng
-Góp ư với một viên chức dân cử về một vấn đề nào đó
-Gọi điện thoại cho nghị sĩ hay dân biểu
-Ra tranh cử
-Viết thơ cho báo chí
56. Ngày cuối cùng bạn có thể gởi hồ sơ khai thuế là ngày nào?
-15 tháng tư.
57. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Dịch vụ Tuyến quân
-Vào tuồi 18
-Giữa 18 và 26 tuổi.

LỊCH SỬ HOA KỲ

A. Giai đoạn Thuộc địa và Độc lập

58. Kể một lư do khiến những người thực dân đến Hoa Kỳ?
-Tự do
-Tự do chính trị
-Tự do tôn giáo
-Cơ hội kinh tế
-Hành đạo
-Trốn tránh bị bức hại
59. Ai ở Mỹ trước khi người châu Âu đến?
-Dân bản xứ.
-Mỹ da đỏ
60. Nhóm dân nào được đưa tới Mỹ và bán nhu nô lệ?
-Người Phi châu
-Người đến từ châu Phi.
61. Tại sao những người di dân chống lại người Anh?
-V́ thuế cao (thuế không có căn bản)
-V́ lính Anh ở trong nhà của họ (ở trọ, chiếm đóng)
-Bởi v́ họ không có chính quyền của ḿnh.
62. Ai viết Bản Tuyên ngôn Độc lập?
-(Thomas) Jefferson
63. Bản Tuyên Ngôn Độc lập được chấp thuận khi nào?
-4 tháng 7 năm 1776
64. Khởi thủy có 13 tiêu bang., Kể tên ba tiêu bang.trong đó:
-New Hampshire
-Massachusetts
-Rhode Isalnd
-Connectivut
-New York
-New Jersey
-Pennsylvania
-Delaware
-Mary;land
-Virginia
-North Carolina
-South Carolina
-Georgia
65. Việc ǵ xảy ra ở Đại hội Lập hiến ?
-Hiến pháp được soạn thảo
-Những Người Cha Sáng lập viết Hiến pháp
66. Hiến pháp được viết khi nào?
-1787
67. Văn kiện Liên bang ủng hộ việc thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ. Kể tên một người soạn thảo.
-(James) Madison
-(Alexander) Hamilton
-(John) Jay
-Publius
68. Kể một điều đă xây dựng tiếng tăm của Benjamin Franklin.
-Nhà ngoại giao
-Thành viên già nhất của Đại hội Lập hiến
-Tổng Giám đốc Bưu điện đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
-Tác giả Poor Richard’s Almanac
-Xây dựng những thư viện miễn phí đầu tiên.
69. Ai là Cha Già của Đất nước chúng ta?
-(George) Washington
70. Ai là tổng thống đầu tiên?
-(George) Washington.

B. Những năm 1800

71. Phần đất nào HCQ/HK mua của Pháp năm 1803?
-Lănh địa Loúsiana
-Louisiana
72. Kể tên một cuộc chiến tranh của nước Mỹ trong những năm 1800.
-Chiện tranh 1812
-Chiến tranh Mexico-Mỹ
-Nội chiến
-Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ.
73. Kể tên cuộc chiên tranh Mỹ giữa miền bắc và miền nam.
-Nội chiến
-Chiến tranh giữa các tiếu bang.
74. Kể tên một vấn đề dẫn đến Nội chiến.
-Nạn nô lệ
-Lư do kinh tế
-Quyển của tiểu bang
75. Một điều quan trọng Abraham Lincoln đă làm?
-Giải phóng người nô lệ (Tuyên ngôn Giải phóng)
-Cứu văn (hay bảo toàn) Liên bang
-Lănh đạo Hoa Kỳ trong cuộc Nội chiến
76. Bản Tuyên ngôn Giải phóng làm gí?
-Giải phóng nô lệ
-Giải phóng nô lê ở khối Liên hiệp
-Giải phóng nô lệ ở những tiêu bang liên hiệp
-Giải phóng nô lệ ở hầu hết tiểu bang phía nam
77. Susan B. Anthony đă làm ǵ?
-Đấu tranh cho quyền phụ nữ
-Đâu tranh cho dân quyến

C. Lịch sữ Mỹ cận đại và những thông tin lịch sử quan trọng

78. Kể tên một cuộc chiến tranh của nước Mỹ trong những năm 1900.
-Thế chiến I
-Thế chiến II
-Chiến tranh Cao Ly
-Chiến tranh Việt Nam
-Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư
79. Ai là tổng thống trong Thế chiến I?
-(Woodrow) Wilson
80. Ai là tồng thống trong thời Đại Khủng Hoảng và Thế chiến II?
-(Franklin) Roosevelt
81. Nước Mỹ chống ai trong Thế chiến II?
-Nhật Bản, Đức, và Ư.
82. Trước khi là tổng thống, Eisenhower là một đại tướng. Ông ở trong cuôc chiến nào?
-Thế chiến II.
83. Trong cuộc chiến tranh lạnh, mối quan tâm chính yếu của Hoa Kỳ là ǵ?
-Chủ nghĩa Cộng Sản.
84. Phong trào ǵ nhằm chấm dứt kỳ thị màu da.
-(Phong trào) dân quyền
85. Ông Martin Luther King, Jr., làm ǵ?
-Đấu tranh cho dân quyền
-Hoạt động cho sự b́nh đẳng của tất cả người Mỹ.
86. Biến cố quan trọng nào xảy ra cho nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001?
-Bọn khủng bố tấn công nước Mỹ.
87. Kể tên một bộ lạc da đỏ nước Mỹ?
-Cherokee
-Navajo
-Sioux
-Chipewa
-Choctaw
-Pueblo
-Apache
-Iroquois
-Creek
-Blackfeet
-Seminole
-Cheyenne
-Arawak
-Shawnee
-Mohegan
-Huron
-Oneida
-Lakota
-Crow
-Teton
-Hopi
-Inuit

*KIẾN THỨC CÔNG DÂN *

A. Địa lư

88. Kể tên một trong hai ḍng sông dài nhất nước Mỹ?
-Missouri
-Mississippi
89. Biển nào bên bờ phía Tây nước Mỹ?
-Thái B́nh Dương
90. Biển nào bên bờ phía Đông nước Mỹ?
-Đại Tây Dương.
91. Kể tên một lănh địa của nước Mỹ.
-Puerto Rico
-U.S. Virgin Islands
-American Samoa
-Northern Mariana Islands
-Guam
92. Kể tên một tiểu bang giáp giới Canada
-Maine
-New Hampshire
-Vermont
-New York
-Pennsylvania
-Ohio
-Michigan
-Minnesota
-North Dakota
-Montana
-Idaho
-Washington
-Alaska
93. Kể tên một tiểu bang giáp giới Mexico?
-California
-Arizona
-New Mexico
-Texas
94. Thủ đô nước Mỹ là ǵ?
-Washington, D.C.
95. Tượng Nữ thần Tự do ở đâu?
-New York (Bến cảng)
-Liberty Island (cũng được chấp nhận là New Jersey, gần New York City, và trên ḍng sông Hudson).

B. Dấu hiệu

96. Tại sao lá cờ có 13 vạch?
-Bởi v́ nguyên thủy có 13 thuộc địa
-Bởi v́ những vạch này đại diện cho những thuộc địa dầu tiên.
97. Tai sao lá cờ có 50 ngôi sao?
-Bởi v́ một ngôi sao cho một tiểu bang
-Bởi v́ mỗi ngôi sao tiêu biểu cho một tiểu bang
-Bởi v́ có 50 tiểu bang.
98. Tên bài Quốc ca là ǵ?
-The Star-spangled Banner

C. Những ngày nghỉ

99. Chúng ta ăn mừng Ngày độc lâp ngày nào?
-4 tháng 7.
100. Kể ra hai ngày quốc lễ?
-Tân niên
-Ngày Martin Luther King, Jr.
-Ngày Tổng thống
-Ngày Truy điêu (Memorial Day)
-Ngày Độc lập
-Ngày Lao động
-Ngày Columbus
-Ngày Cựu Chiến binh
-Ngày Lể Tạ Ơn (Thanksgiving)
-Giáng Sinh


Ghi chú những câu có ghi dấu
*
Nếu quư vị từ 65 tuổi trở lên và từng sống thường trú hợp lệ tại Hoa Kỳ trên 20 năm, quư vị chỉ cần học những câu hỏi có ghi dấu
* )

Nguồn: http://www.viettribune .com