Thăm Trưởng Bi Thế San

(Nguyn Lin Đon Trưởng GĐPT Gic Minh 1961)

*

Ngy Thứ Bảy 27-6-2009, tại tư gia Bi Thế San, Los Angeles, California

Đặng Đnh Khiết, Bi Thọ Thi

Trần Minh Phương, Đặng Trần Hoa

Đặng Trần Hoa, Đặng Đnh Khiết, Bi Thọ Thi

Nhn vật chnh Bi Thế San
L Thị Hằng, Phạm Nga, Đặng Trần Hoa, V Văn Ph, Bi Thọ Thi, Đặng Đnh Khiết, Thọ