Trưởng Ban Chấp Hnh AHVN
Đặng Đnh Khiết
Thăm Viếng Anh Chị AHVN Nam Cali
27-6-2009

*

Tại nh Quảng Diệu Hương L Thị Hằng

Cc Trưởng Tuệ Linh, Bi Thọ Thi, Đặng Đnh Khiết, V Văn Ph, Trần Minh Phương, L Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thọ

Tuệ Linh, Bi Thọ Thi, Trần Đnh Thiệu, V Văn Ph, Đặng Đnh Khiết, L Thị Hằng, Trần Minh Phương

Tại nh Hồng Huy Đặng Trần Hoa

Đặng Trần Hoa, Tuệ Linh, Đặng Đnh Khiết, Bi Thọ Thi, V Văn Ph

V Văn Ph, Bi Thọ Thi, Tuệ Linh, Chị Am, Trần Minh Phương

Tại nh Phc Tr Bi Thế San

Phạm Nga, Nguyễn Hữu Thọ, L Thị Hằng, V Văn Ph
Bi Thế San

Bi Thọ Thi, Đặng Đnh Khiết, Nga Phạm, Bi Thế San

Bi Thọ Thi, Đặng Trần Hoa, Trần Minh Phương, Phạm Nga, L Thị Hằng
Bi Thế San

Anh Chị Bi Thế San

L Thị Hằng, Phạm Nga, Đặng Trần Hoa, V Văn Ph, Bi Thọ Thi, Đặng Đnh Khiết, Nguyễn Hữu Thọ
Bi Thế San

Phạm Nga, L Thị Hằng