Lễ Truy Niệm Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
Của Gia Đ́nh Phật Tử
Tại Chùa Pháp Quang
Dallas, Texas