Thiền Tr Với TT. Thch Từ Lực v Hạnh Tuấn
Tại Cha Php Quang, Dallas, Taxas
Tối Thứ Su 13-08-2010

*