Bản Giao Ước này, tôi chuẩn bị cho Hội Ngộ 2001 tại chùa Pháp Quang, Texas. V́ lư do nào đó, nó đă không được đem ra thảo luận và chung quyết, có nhiều anh chị thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đă nghe nói đến, muốn biết nội dung, do vậy chúng tôi cho phổ biến tài liệu này chỉ là một Dự thảo mà thôi.

Kính,

Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Phúc Trung

Giao Ước

Một nhóm anh chị em Gia Đ́nh Phật Tử, thấy được sự cần thiết nên quy tụ nhau sinh hoạt dưới danh xưng Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, gọi tắc là Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Sinh hoạt Ái Hữu Vĩnh Nghiêm nhằm mục đích thắt chặt t́nh Lam trên xứ lạ quê người, ở khắp năm châu, bốn biển, hổ trợ cho hoạt động của các Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm tại quê nhà và tại địa phương.

Tập hợp này nồng cốt là những anh chị em từng sinh hoạt trong các đơn vị Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, cũng không giới hạn và hoan nghênh những ai gia nhập vào sinh hoạt v́ có cảm t́nh, hay tán thành đường lối sinh hoạt của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Mỗi cá nhân trong Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đều là thành viên của Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, do đó Ái Hữu Vĩnh Nghiêm tôn trọng Nội Quy Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Để có thể sinh hoạt hữu hiệu, mỗi thành viên đều có trách nhiệm đóng góp Niên liễm và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2 năm. Niên liễm và nhiệm kỳ của Ban Chấp hành có thể thay đổi theo ư kiến của các thành viên biểu quyết trong những lần Hội ngộ bầu Ban Chấp Hành.

Ban Chấp Hành có nhiệm vụ tạo những sinh hoạt hữu ích cho các thành viên, nhất là trong những dịp Quan, Hôn, Tang, Tế. Để điều hành hữu hiệu, Ban Chấp Hành có thể Ban Hành một bản Nội Lệ.

V́ hoạt dộng trên phạm vi rộng lớn, do đó không thể bao quát những thành viên ở xa, không tập trung, cho nên nơi nào có thể quy tụ dễ dàng trong sinh hoạt từ 5 thành viên trở lên, đều có thể thành lập Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm địa phương, mỗi Chi đều có Ban Chấp hành và Nội lệ sinh hoạt riêng cho thích hợp với địa phương.

Xuất phát từ t́nh Lam, nhằm mục đích làm lợi ích chung, nên những quy định có thể là khẩu ước hay văn bản, không nhất thiết phải ràng buộc bởi những điều lệ.

Làm tại chùa Pháp Quang, thành phố Dallas, Texas, ngày 4 Tháng 7 năm 2001

Trở về Mục Lục