Dự Thảo
 

HỘI NGỘ ÁI HỮU GIA Đ̀NH PHẬT TỬ

VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI 2008

NỒNG ẤM SẮC HOA ĐÀO

HOA THỊNH ĐỐN

&

ĐẠI HỘI LƯỠNG NIÊN

CHƯƠNG TR̀NH

Thứ Sáu, 04/04/2008:

12:00 PM: Thủ tục Ghi Danh Hội Ngộ (Virginia)

(13:00PM – 16:30 PM: Sinh Hoạt Tự Do.)

17:00 PM: Dùng Cơm Tối (Virginia)

18:00 PM: Sinh HoạtTiền-Hội-Ngộ (Virginia)

21:30 PM: Đúc Kết Sinh Hoạt Tiền Hội Ngộ.

22:00 PM: Chia Tay.
 

Thứ Bảy, 05/04/2008: Chùa Giác Hoàng, Hoa Thịnh Đốn.

08:30 AM: Tập Họp và Dùng Điểm Tâm tại Khuôn Viên Chùa

Giác Ḥang, Hoa Thịnh Đốn.

Trang Trí Phật Điện.

09:00 AM: Chuẩn Bị Chánh Điện Hoàn Tất.

Ban Nghi Lễ &Toán Thỉnh Sư.

Thành Viên Tề Tựu tại Chánh Điện.

09:15 AM: Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhă Cung Đón Chư Tôn Đức

Quang Lâm Chánh Điện.

Ư Nghĩa Cuộc Lễ.

Đạo Từ của Hoà Thượng Viện Chủ Chùa Giác Hoàng.

Niêm Hương.

Trầm Hương Đốt.

Nghi Thức Hiệp Kỵ.

Nghi Thức Cảm Niệm Công Đức.

Hồi Hướng.

Lễ Tất/Chụp Ảnh Chung Lưu Niệm.

10:30 AM: Sinh Hoạt Nhẹ.

11:00 AM: Dùng Trưa.

Hoàn Tất Thiết Kế Buổi Họp Bên Trong Chánh Điện.

11:45 AM: Thành Viên Trở Vào Bên Trong Chánh Điện Giác Hoàng.

12:00 PM: Cung Nghinh Chư Tôn Đức Đến Chứng Minh và

Khai Mạc: “ HỘI NGỘ 2008 NỒNG ẤM SẮC HOA

ĐÀO HOA THỊNH ĐỐN và ĐẠI HỘI LƯỠNG NIÊN

ÁI HỮU GĐPT VĨNHNGHIÊM HẢI NGOẠI”

M.C. Thông Qua Chương Tŕnh và Diễn Tiến Buổi Lễ.

Nghi Thức Chào Cờ: Mỹ, Việt Nam Cộng Hoà, SEN TRẮNG.

12:10 PM: Lời Chào Mừng của Ban Tổ Chức Hoa Thịnh Đốn

Diễn Văn Khai Mạc của Ban Chấp Hành

(Tuyên đọc các lời Chào Mừng của các Đ̣an thể

Bạn/Nếu Có…)

12: 20 PM: Đạo Từ của Thầy Cố Vấn BCH/AHGDPTVNHN

12: 30 PM: Cảm Từ của một Huynh Trưởng Lăo Niên.

12: 45 PM: Báo Cáo của Ban Chấp Hành 2006-2008.

Công Cử Ban Chủ Tọa/Ban Bầu Cử.

Lời Từ Nhiệm của BCH 2006-2008.

13: 00 PM: Thủ Tục Ứng Cử/Đề Cử/Công Cử.

Thông Qua Nguyên Tắc Bầu Cử.

13:10 PM: Sinh Hoạt Bầu Cử các Chức Vụ Tân Ban Chấp Hành.

16:30 PM: Công Bố Thành Phần Tân Ban Chấp Hành 2008-2010.

Phát Nguyện của Tân Ban Chấp Hành.

Hồi Hướng và Chụp Ảnh Lưu Niệm.

16:45 PM: Sinh Hoạt với Ban Huynh Trưởng GĐPTGiác Hoàng và...Giây

Thân Ái & Giải Lao.

_____________________________________________________________

17:00 – 17:45 PM: Dùng Bữa Tối Nhẹ tại Khuôn Viên Chùa Giác Ḥang.

18:00 – 22:00 PM: Bắt Đầu Chương Tŕnh “DIXI BY NIGHT.

_____________________________________________________________

 Chủ Nhật, 06/04/2008: Thành Phố Hoa Thịnh Đốn

08:00 AM- 08:30 AM: Dùng Điểm Tâm.

08:30 AM- 09:00 AM: Di Chuyển Vào Thành Phố D.C.

09:00 AM -14:00 PM: Tham Quan Thành Phố Washington, D.C.

Chụp Ảnh với Hoa Anh Đào 2008!

14:00PM -14:30 PM: Trở Về Nơi Cư Trú.

Chuẩn Bị Cho Chương Tŕnh Dạ Tiệc Chia Tay

Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2008.

14:30 PM -16:00 PM: Giờ Tự Do.

16:00 PM -16:30PM: Có Mặt tại Nhà Hàng HARVEST MOON.

17:00 PM : Khai Mạc DẠ TIỆCĐÚC KẾT&CHIA TAY

HỘI NGỘ VĨNH NGHIÊM ’08.

17:00 PM-21:00PM: Chương Tŕnh Dạ Tiệc Đúc Kết và Chia Tay

Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2008 Nồng Ấm Sắc Hoa

Đào, Hoa Thịnh Đốn.

Cảm Tạ và GIÂY THÂN ÁI.