Bản Dự Thảo

Điều Lệ

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

*

Chương I

Danh xưng, mục đích, cờ, bài ca, phù hiệu, trụ sở, đồng phục

Điều 1: Danh xưng: Một số anh chị em thành viên các Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm ở ngoại quốc, cùng nhau quy tụ lại sinh hoạt trong một đơn vị, lấy danh xưng là Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, cũng gọi tắt là Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Điều 2: Mục Đích:

- Thắt chặt phát huy t́nh Lam nơi xứ lạ quê người, tạo điều kiện thuận lợi để tu học.
- Tương thân, tương trợ giữa các thành viên về Quan, Hôn, Tang, Tế.
- Tham gia sinh hoạt Phật giáo, yểm trợ Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam nhất là Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm để phát huy lư tưởng, bảo vệ và xây dựng Đạo Pháp, Dân Tộc, xă hội theo tinh thần Phật Giáo.

Điều 3: Cờ: Cùng Kích thước và h́nh dạng với cờ của đơn vị cấp Miền Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Điều 4: Bài ca: "Vĩnh Nghiêm" của Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu.

Điều 5: Phù hiệu: H́nh vuông bên trong h́nh chùa Một cột, có huy hiệu Hoa sen nằm chồng lên, bên dưới có bốn làn sóng nước, cũng là h́nh dáng của bốn con chim x̣e cánh bay.

Điều 6: Khuôn dấu: Khuôn dấu của Ban Chấp Hành và các Chi có kích thước và h́nh dạng tương đương với khuôn dấu đơn vị cấp Miền Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, ṿng tṛn ngoài có ṿng chữ : Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, trên nền Hoa sen, khuông dấu Ban Chấp hành có chữ BAN CHẤP HÀNH, khuôn dấu của chi nào có tên chi ấy, như CHI BẮC CALI ...

Điều 7: Trụ sở: Trụ sở chính của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đặt tại Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

1476 S. Reservoir St.
Pomona California 91766
USA

Điều 8: Đồng phục: Đồng phục của Gia Đ́nh Phật Tử.

Chương II

Tổ chức, nhiệm vụ, hội ngộ, tài chánh.

Điều 9: Tổ chức: Điều hành Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại là Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, bên cạnh có Ban Cố Vấn Giáo Lư và Ban Huynh Trưởng Cao Niên.

Ban Cố Vấn Giáo Lư: Ban này do Hội Ngộ định kỳ cung thỉnh chư Tăng trong hệ phái Vĩnh Nghiêm .

Ban Huynh Trưởng Cao Niên: Ban này do Hội ngộ định kỳ mời các Huynh Trưởng cao Cấp và các Huynh Trưởng Sáng Lập Viên trong các Thành Viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Ban Chấp Hành: Cơ quan điều hành toàn bộ sinh hoạt của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, do Đại Hội Đồng các Thành viên của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm bầu ra vào dịp những cuộc Hội ngộ theo định kỳ 2 năm. Các chức vụ trong Ban Chấp Hành:

- Trưởng Ban
- Phó Trưởng Ban Nội Vụ
- Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ
- Tổng Thư Kư
- Phó Tổng Thư Kư
- Thủ Quỹ
- Ủy viên Tương Tế
- Uy viên Truyền Thông
- Ủy viên Tu Học
- Các Trưởng chi Vĩnh Nghiêm.

Ở những nơi nào có từ 5 thành viên trở lên sống tập trung trong khu vực, có thể thành lập Chi Vĩnh Ái Hữu Vĩnh Nghiêm sinh hoạt theo Nội qui riêng nhưng phải phù hợp với khung Điều lệ của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ gồm có: Trưởng Ban, 2 Phó Trưởng Ban , Tổng Thư Kư, Phó Tổng Thư Kư và Thủ Quỹ.

Điều 10: Nhiệm vụ:

- Trưởng Ban: Điều hành tổng quát và đại điện Ái Hữu Vĩnh Nghiêm trong các buổi Lễ, hội nghị và các buổi họp do Giáo Hội triệu tập, các đơn vị Gia Đ́nh Phật Tử, hoặc các đoàn thể mời tham dự.

- Phó Trưởng Ban Nội Vụ: Phụ giúp Trưởng Ban trong những phần vụ về tổ chức, hành chánh, thành viên, thay mặt Trưởng Ban chủ tọa các phiên họp của Ban Chấp Hành, khi Trưởng Ban vắng mặt.

- Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ: Phụ giúp Trưởng Ban trong những phần vụ đối ngoại, đại diện Trưởng Ban dự các buỗi Lễ, Hội nghị hay các buổi họp của các đoàn thể khác mời khi Trưởng Ban vắng mặt hay làm giấy ủy quyền.

- Tổng Thư Kư: Tổ chức, điều hành văn pḥng, soạn thảo, gửi, nhận văn thư, lập sách tịch thành viên, lưu trữ hồ sơ.

- Phó Tổng Thư Kư: Phụ giúp Tổng Thư Kư.

- Thủ Quỹ: Chịu trách nhiệm về chi, thu, báo cáo quỹ trong những phiên họp định kỳ của Ban Chấp Hành.

- Ủy viên Tương Tế: Chịu trách nhiệm về Quan Hôn, Tang, Tế trong nội bộ Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

- Ủy viên truyền thông: Chịu trách nhiệm về truyền thông qua phương tiện Trang Nhà và Bản Tin.

- Ủy viên Tu học: Tổ chức tu học cho các Thành viên.

- Chi Trưởng: Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành về mọi mặt sinh hoạt trong phạm vi Chi của ḿnh.

Điều 11: Điền khuyết:

- Trường hợp chức vụ Trưởng Ban bị khuyết, Phó Trưởng Ban Nội Vụ thay thế với chức danh Quyền Trưởng Ban.

- Trường hợp chức vụ Phó Trưởng Ban bị khuyết, Ban Chấp Hành đề cử người khác trong Ban Chấp Hành kiêm nhiệm.

- Trường hợp các chức vụ khác bị khuyết, Ban Chấp Hành cử người khác trong Ban Chấp hành kiêm nhiệm hay cử Thành viên khác đăm nhiệm chức vụ bị khuyết.

Điều 12: Hội Ngộ: Cứ hai năm Ban Chấp Hành sẽ tổ chức Hội Ngộ để các Thành Viên có dịp họp mặt, họp Đại Hội Đồng bầu lại Ban Chấp Hành. Trong trường hợp đặc biệt, do đề nghị của Trưởng Ban Ban Chấp Hành với sự chấp thuận của đa số các Thành viên Ban Chấp Hành, hay có 1/4 tổng số Thành Viên yêu cầu, Ban Chấp Hành sẽ tổ chức Hội Ngộ bất thường và triệu tập Đại Hội Đồng bất thường; trường hợp này Thư triệu tập phải gửi qua Bưu điện, trước tối thiểu là 15 ngày, nội dung cũng phải ấn định rơ: ngày giờ, địa điểm và lư do triệu tập.

Điều 13: Tài chánh: Tài chánh của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm do các Thành viên đóng góp niên liễm, do cá nhân hay tổ chức khác tặng hay thu được do tổ chức gây quỹ. Toàn bộ quỹ hay do Thủ quỹ giữ và xuất quỹ theo quyết dịnh của Trưởng Ban từ $500.00 trở lại, trên số tiền này phải do Ban Chấp Hành quyết định.

Niên liễm do Ban Chấp Hành quyết định.

Chương III

Thành viên, bổn phận, quyền lợi, gia nhập, ngưng hoạt động, kỷ luật và khen thưởng.

Điều 14: Thành viên: Những ai đă từng sinh hoạt trong các đơn vị Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm hoặc đă có sinh hoạt Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam và tán thành đường lối sinh hoạt của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, con em của Thành viên từ 18 tuổi trở lên, đều có thể gia nhập Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Điều 15: Bổn phận: Mỗi thành viên đều có bổn phận tham gia vào các sinh hoạt Ái Hữu Vĩnh Nghiêm và đóng góp niên liễm.

Điều 16: Quyền lợi: Mỗi thành viên đều có quyền lợi như nhau trong những khi có Quan, Hôn, Tang, Tế cụ thể như sau:

- Bản thân thành viên, người phối ngẫu mất, viếng tang không quá $150.00
- Tứ thân phụ mẫu thành viên mất, viếng tang không quá $100.00
- Con thành viên mất, viếng tang không quá $100.00
- Mừng hôn nhân Thành viên, quà tặng không quá $150.00
- Mừng hôn nhân con của Thành Viên, quà tặng không quá $100.00

Thành viên nào xin ra khỏi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, tự ư ngưng hoạt động hay bị kỷ luật, đương nhiên bị mất hết quyền lợi và cũng không đươc đ̣i hỏi đền bù bất cứ chi cả.

Điều 17: Gia nhập: Bất cứ cá nhân nào có đủ điều kiện như Điều 14 trên đây, có thể làm điền đơn theo mẫu do Văn pḥng Ban Chấp Hành phát, có 2 Thành viên giới thiệu, đơn này gửi tới Ban Chấp Hành để được cứu xét quyết định trong ṿng 30 ngày.

Điều 18: Ngưng hoạt động: Thành viên nào không muốn tiếp tục hoạt động, phải viết thư gửi tới Ban Chấp Hành để xin ra khỏi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm. Những Thành viên nào không đóng niên liễm liên tục trong 2 năm, được xem như tự ư ngưng hoạt động.

Điều 19: Kỷ luật: Thành viên nào lam dụng danh nghĩa Ái Hữu Vĩnh Nghiêm để làm những việc sai trái hoặc có những hoạt động phương hại đến Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đều có thể bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật. Hội Đồng Kỷ Luật do Ban Thường Vụ thành lập. Phiên họp của Hội Đồng Kỷ Luật phải có mặt đương sự, để đương sự tŕnh bày và biện minh trường hợp phạm lỗi. Hội Đồng Kỷ Luật có quyền Cảnh Cáo, xóa tên Thành viên có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Điều 20: Khen thưởng: Mọi hoạt động tích cực, đem lại lợi ích hay Danh dự cho Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, Ban Chấp Hành có quyền khen thưởng bằng h́nh thức Vinh danh hay quà Lưu niệm.

Chương IV

Sửa đổi điều lệ, giải tán

Điều 21: Sửa đổi điều lệ: Mọi sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Bản Điều Lệ này đều phải do Đại Hội Đồng nhân dịp Hội Ngộ định kỳ hay bất thường quyết định với túc số 2/3 thành viên có mặt

Điều 22: Giải tán: Việc giải tán Ái Hữu Vĩnh Nghiêm phải do một Đại Hội Đồng nhóm họp nhân dịp Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm định kỳ hay bất thường quyết định. Đại Hội Đồng này phải có 3/4 tổng số Thành viên tham dự. Trong trường hợp không đủ túc số 3/4 Thành Viên tham dự, Đại hội Đồng này sẽ quyết định triệu tập kỳ họp khác, thời gian tối thiểu 2 tuần lễ sau; lần Đại Hội Đồng sau này không cần túc số Thành viên. Quyết định giải tán phải đạt được túc số 2/3 thành viên có mặt. Sau khi giải tán, toàn bộ tài sản của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm được hiến cúng vào một chùa trong hệ phái Vĩnh Nghiêm.

Chương V

Điều khoản đặc biệt

Điều 23: Một bản Nội qui do Đại Hội Đồng quyết định với túc số quá bán để bổ túc cho Bản Điều Lệ.

Bản Điều Lệ này gồm có Năm Chương, 23 điều khoản. Đă được Đại Hội Đồng các Thành viên nhóm họp nhân cuộc Hội Ngộ 2005 thông qua.

Phật lịch 2549, ngày .. tháng .. năm 2005

Trở về Mục Lục