“DÙ AI BUÔN ĐÂU BÁN ĐÂU

ĐẾN NGÀY HỘI NGỘ RỦ NHAU MÀ VỀ

 

DÙ AI BUÔN BÁN TRĂM BỀ

ĐẾN NGÀY HỘI NGỘ HĂY VỀ GẶP NHAU”