Điều Lệ Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh
(Ban hành năm 1965)

*

Ghi chú : Trang 6, trang chót bị mất, theo tôi Trang 6 gồm có thể là :

CHƯƠNG IX
TỔNG KẾT

                                                Bản Điều Lệ này gồm 9 chương 35 điều.
 

                                                               Làm tại Sàig̣n, ngày .... tháng ..... năm 1965