Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tư
của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Chi Miền Đông
tại tư gia Trưởng Thiện Thanh
ngày 10-2-2008
*

Trưởng Tố Mỹ, Vương Nghiêm

Trưởng Tố Mỹ, Chi trưởng Nguyễn Văn Lâm, Vương Nghiêm, Đào Hiếu Thảo

Trưởng Cao Bích Vân (em của Cao Bích Phượng), Đào Hiếu Thảo, Tố Mỹ, Nguyễn Văn Lâm

Trưởng Tố Mỹ, Nguyễn Văn Lâm, Vương Nghiêm, Nguyễn Minh Nữu

Trưởng Đỗ Đ́nh Kỳ (nguyên Phó Tổng Thư kư BHDTW GĐPTVN), Chị Thanh Minh, Phùng Thị Thọ, Tố Mỹ

Trưởng Nguyễn Văn Lâm, Vương Nghiêm, Nguyễn Minh Nữu, Trương Kim Mai

Trưởng Đỗ Đ́nh Kỳ, Thanh Minh, Phùng Thị Thọ, Tố Mỹ, Trương Kim Mai

Trưởng Đào Hiếu Thảo, Vương Nghiêm, Đỗ Đ́nh Kỳ, Nguyễn Minh Nữu
Thanh Minh, Trương Kim Mai, Phùng Thị Thọ, Tố Mỹ, Vũ Thị Thuận

Trưởng Đào Hiếu Thảo, Đặng Đ́nh Khiết, Đỗ Đ́nh Kỳ, Nguyễn Minh Nữu
Thanh Minh, Trương Kim Mai, Phùng Thị Thọ, Tố Mỹ, Vũ Thị Thuận

( * ) Xem nội dung cuộc họp