Tựa

Mặc dù đă có những quyển sách viết về những chuyện cổ tích nhưng cho đến nay vẫn c̣n một số chuyện rải rác khắp nơi, chưa được ghi chép lại.

Nước ta, sự diễn đạt tư tưởng sơ khai qua ca dao, tục ngữ cho đến chuyện cổ tích nói riêng là ngành văn chương truyền khẩu, người xưa đă đặt một nền tảng vững chắc cho văn hóa sau này.

Qua nẻo đường văn học, chúng ta thấy có bổn phận phải ghi chép lại những sáng tạo sơ khai để bảo tồn văn học cổ và cũng để cho trẻ thơ thấm nhuần được phong tục tập quán của nước ta. Và từ đó có thể phát triển một đời sống đạo đức trong một nước có dĩ văng hơn bốn ngh́n năm văn hiến.

Cao nguyên, 29 tháng 12 năm 1969