HI NGVĨNH NGHIÊM 2008

ThSáu 04/04/2008 - Ch Nht 06/04/2008.

HI NG VĨNH NGHIÊM 2008,

NNG M SC HOA ĐÀO, WASHINGTON, D.C.

CHI MIỀN ĐÔNG, ÁI HỮU GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGỌAI, HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUƯ TRƯỞNG, THÂN HŨU VÀ GIA Đ̀NH.

Liên Lc Vi Ban TChc Ti Vùng Hoa Thnh Đốn:

• Trưởng NGUYN VĂN LÂM       Cell: (202)-746-6592   Lamvannguyen@Cox.net

• Trưởng PHÙNG THTHỌ            Cell: (240)-888-1266    PhungTho2002@Yahoo.com

• Trưởng VƯƠNG NGHIÊM           Cell: (240)-423-6020   Vnghiem2001@Yahoo.com

• Trưởng TMỸ                             Cell: (571)-276-5678    Mimispat@Yahoo.com

 • Trưởng NGUYN MINH NU    Cell: (703)-589-0760    Hoangtube19@Hotmail.com

• Trưởng TRN THANH MINH     Cell: (301)-523-2890    Ttthanhminh@Yahoo.com