Ban Vận Động                                                                          Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam                                                                  Độc-Lập Tự-Do Hạnh-phúc
    Văn pḥng 2: Chùa Xá Lợi
89 Bà Huyện Thanh Quan Q. 3                                                                              Phật-Lịch 2525
         Tp. Hồ Chí Minh
             ĐT: 94.103

                                                                                                       Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam

Kính gửi: Trung Ương Các Tổ-Chức, Giáo Hội, Hệ-Phái Phật Giáo Trong Cả Nước.

Kính thưa quư vị,

Thường trực Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam họp vào ngày 15-9-1981 tại trụ sở văn pḥng 2, Chùa Xá Lợi, Tp. Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề cơ bản về việc tổ chức Hội Nghị Đại biểu Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam.

Hội nghị đă nghe Ban Thư Kư báo cáo t́nh h́nh các tổ chức Giáo Hội, Hệ phái Phật giáo tham gia góp ư kiến, sau khi bản dự thảo Hiến Chế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam gửi đi vào ngày 12-8-81.

Đến nay, Văn pḥng hai Ban Vận Động đă nhận được các văn bản góp ư về dự thảo Hiến Chế, lược kê theo thời gian như sau:

Ngoài ra c̣n có một số Tăng Ni, Phật tử gửi thư góp ư kiến.

Riêng trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đă diễn ra những sự kiện khác thường.

Văn thư số 38 đề ngày 10-8-81 của Ban Vận Động cùng với Bản dự thảo Hiến Chế gửi ngày 12-8-81, do tri khách chùa Ấn Quang kư nhận và chuyển đến Viện Hóa Đạo, không biết v́ lư do ǵ đă thất lạc. Văn pḥng hai Ban Vận Động phải rút văn thư số 38 lưu trử văn pḥng cùng với bản dự thảo Hiến Chế gửi đến Viện Hóa Đạo lần thứ hai vào ngày 20-8-81.

Ngày 27-8-81, văn pḥng hai Ban Vận Động nhận được văn thư số 037-VHD/VP đề ngày 26-8-81 của Viện Hóa Đạo gởi đến, thông báo là "không thể trả lời góp ư kiến về dự thảo Hiến Chế kịp theo thời gian quy định của Ban Vận Động", và xin Ban Vận Động gửi thêm cho Viện Hóa Đạo 60 bản dự thảo Hiến Chế, kịp thời phổ biến cho các Giáo Hội Tỉnh, và Quận, Huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh với lư do để lấy ư kiến đóng góp về Bản dự thảo Hiến Chế.

Ngày 28-8-81, văn pḥng hai trực tiếp gửi 60 bản văn dự thảo này đến tận văn pḥng Viện Hóa Đạo. Nhưng theo chúng tôi biết Thượng Tọa Quảng Độ không chịu gửi 60 bản dự thảo Hiến Chế đó cho các cấp Giáo Hội như trong văn thư của Viện Hóa Đạo yêu cầu.

Ngày 9-9-81, Viện Hóa Đạo tổ chức phiên họp nhằm triệu tập Hội Đồng Viện Hóa Đạo và Chánh Đại Diện Quận Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh để thảo luận góp ư bản dự thảo Hiến Chế. Trong khi thành phần chính thức được dự mời là 29 người thuộc thành viên Viện Hóa Đạo và Chánh Đại Diện Quận, Huyện, Thành Phố Hồ Chí Minh, th́ Thượng Tọa Quảng Độ với âm mưu sắp đặt sẳn, lợi dụng cuộc họp này đă huy động 75 Tăng Ni không có tư cách dự Hội Nghị nói trên đến pḥng họp để làm áp lực. Thượng Tọa Quảng Độ đă thao túng một cách trắng trợn suốt thời gian Hội Nghị. Sau khi mời Ḥa Thượng Trí Thủ lên bàn Chủ Tọa, Thượng Tọa Quảng Độ tự xung phong làm thuyết tŕnh viên, chiếm lĩnh diễn đàn hội nghị, tiếm quyền Chủ Tọa và tự điều khiển Hội Nghị. Thượng Tọa Quảng Độ đă đưa ra nhiều luận điệu vu khống và hạ nhục Ḥa Thượng Thích Trí Thủ như: "Ḥa Thượng Viện Trưởng đă khai tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Ḥa Thượng Viện Trưởng đă nhận ch́m con thuyền cũ để bước qua con thuyền mới". Thượng Tọa Quảng Độ đă công khai tuyên bố trước hội nghị "Tham gia công cuộc thống nhất Phật Giáo hiện nay là khai tử Giáo Hội, góp ư kiến vào dự thảo Hiến Chế là chấp nhận việc thống nhất Phật Giáo". Rồi Thượng Tọa Quảng Độ tự tuyên bố không thảo luận bản dự thảo Hiến Chế. Cứ mỗi luận điệu có tánh cách xách động của Thượng Tọa Quảng Độ th́ lập tức một số Tăng Ni vổ tay hổ trợ.

Trước hành động ngang ngược đó của Thượng Tọa Quảng Độ. Ḥa Thượng Viện Trưởng nhận thấy không thể tiếp tục họp nữa được, nên tuyên bố “đây là việc làm cố ư nhằm truất phế tôi., Vậy yêu cầu bầu người khác chủ tọa", và Ḥa Thượng bỏ ra khỏi Hội Nghị. Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh và những vị khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo cũng tỏ thái độ phản đối và rời khỏi hội nghị. Các vị Chánh Đại Diện Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh hết sức bất b́nh cũng rời bỏ pḥng họp.

Từ t́nh h́nh diễn biến đó, Hội Nghị Thường trực Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt nam nhận định như sau:

1) Tiếp theo sau sự nghiệp thống nhất vĩ đại của đất nước: thống nhất hai miền Nam Bắc, thống nhất về mặt nhà nước, thống nhất về chánh trị, quốc pḥng kinh tế văn hóa xă hội, cả nước tiến lên Chủ Nghĩa Xă Hội, th́ công cuộc vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam là yêu cầu cấp bách, chính đáng chung của các tổ chức Giáo Hội, Hệ Phái Phật Giáo cả nước và hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng chân chính của Tăng Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam. Do đó, các tổ chức Giáo Hội, Hệ phái Phật Giáo hoàn toàn tín nhiệm Ḥa Thượng Thích Trí Thủ làm Trưởng Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam, chủ tŕ công cuộc thống nhất Phật Giáo cả nước.

2) Thượng Tọa Quảng Độ đă lạm dụng chức vụ Tổng Thư Kư Viện Hóa Đạo để hành động thao túng. lạm quyền, vi lệnh hạ nhục Ḥa Thượng Thích Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, đồng thời là Trưởng Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam.

Hành động đó của Thượng Tọa Quảng Độ không c̣n thuộc phạm vi nội bộ Viện Hóa Đạo, mà nhằm mục đích triệt hạ uy tín toàn Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam phá hoại công cuộc thống nhất Phật Giáo, phản lại nguyện vọng tha thiết của tuyệt đại đa số Tăng Ni và đồng bào Phật tử cả nước, ngang nhiên thách thức với chánh phủ và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đă và đang khuyến khích giúp đỡ công cuộc thống nhất Phật Giáo cả nước.

Hội nghị nhất trí quyết nghị:

1.- Yêu cầu Trung Ương các tổ chức, Giáo Hội, Hệ phái Phật Giáo, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất, cần có thái độ thích đáng đối với Thượng Tọa Quảng Độ để giữ ǵn kỹ cương trong Đạo và bổn phận người công dân trong nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2.- Yêu cầu các tổ chức Giáo Hội, Hệ phái Phật Giáo, thông báo nội dung và thái độ về việc này cho toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử cả nước được biết.

3.- Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam báo cáo toàn bộ sự việc này với Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Ban Tôn Giáo Trung Ương.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1981

Thừa Ủy Nhiệm của Thường Trực Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam
Chánh Thư Kư (Đă kư và
đóng dấu)

Thượng Tọa Thích Minh Châu

 

Bản Sao Kính Gửi:

- Ủy ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh "Đệ tŕnh"
- Ban Tôn Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh "Đệ tŕnh"
- Toàn thể thành viên Ban Vận Động TNPGVN "Để biết"
- Lưu 2 V
ăn pḥng.

Trở về Mục Lục