Thư trả chức vị
Chứng minh Đạo sư
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
của Ḥa Thượng Thích Tâm Châu
*