HỘI NGỘ ÁI HỮU GIA Đ̀NH PHẬT TỬ
VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI 2014
"SÓNG BIỂN T̀NH LAM"
 
Tai Chùa Pháp Vũ
716 N Dean Rd, Orlando , FL 32825
Điện thoại liên lạc: 407-277-7262
 
 
(Thứ Năm 17 Tháng Tư - Thứ Bảy 19 Tháng Tư, 2014)
 
 
PHIẾU THAM DỰ  HỘI NGỘ 2014
 
Họ/Tên:
Pháp Danh…
Điạ chỉ…
.
.
Điện thoại (Nhà/Cầm Tay):..
E-mail:
 
Trong trường hợp Khẩn Cấp xin liên lạc:
.
 
ĐẾN/ĐI:
 
Hăng bay:
Chuyến bay:                            Giờ đến:                                        Ngày:
Sẽ đến tại phi trường:  
 
 
Cần ĐÓN/ĐƯA tại phi trường:   Có   /   Không.
 Số người :…
 
 
 
Điện thoại : Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương,  (408)-390-5171
 
CƯ TRÚ:
 
* Tai Chùa Pháp Vũ
 
     Tôi cần BTC giúp chỗ ngủ/nghỉ  trong thời gian Hội Ngộ.
     Số người :
 
*Khách Sạn:
 
    Tôi cần BTC đặt chỗ tại Khách Sạn.
 
        Số người:             Số pḥng cần:
 
  *  TÔI TỰ LO LIỆU LẤY.
 
 
Lệ Phí Ghi Danh Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2014:
 
Đính kèm là:
 
Chi Phiếu 150.00 Mỹ Kim/ Lệ Phí HN 2014/GĐPTVNHN.
 
Xin vui ḷng gửi về:    Mrs. Tam Nguyen
                                     802 Calle Mar Vista
Oxnard, CA 93030
  
 
 
GHI CHÚ:
1-Quư  anh chi có thể gửi phiếu tham dự qua bưu điện hoặc bằng Điện thoại 805 304 5693  hay bằng email qua địa chỉ: dieu_ngocks@yahoo.com
2- Lệ phí, quư anh chi có thể gửi kèm với phiếu tham dự, hoặc đưa khi tới Chùa Pháp Vũ
3- Có  tham dự những ngày du ngoạn nào: 16, 20, 21/4/2014  hay đi hết 3 ngày?
 
 
 
 Những chi tiết khác mà quư Anh Chị cần  lưu ư ban Tổ Chức:……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
 
 
                                                            Ngày        Tháng          Năm 2014
 
 
 
                                                                           Kư tên: