Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam

 

Danh sách Huynh Trưởng Cấp Dũng

 

             A. Những Trưởng đă quá văng                 
               
                            
Nguyên Minh Lê Văn Vinh (truy thăng - mất ngày 20-3-1964 ?
          Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn (mất ngày 25-10-1976)          

     Không Liên Hoàng Thị Thảo (truy thăng - mất ngày 3-4-1983)
  
Tâm Liên Trần Ngọc Giao (truy thăng - mất 10-6-1988)
Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc (mất ngày 3-2-1989)        
Như Tâm Nguyễn Khắc Từ (mất ngày 3-4-1993)          
        Tâm Khuyến Ngô Văn Măo (nất ngày 22-9-1993)                           
                        Thông Phương Đặng Văn Khuê (truy thăng - mất ngày 9-6-1996)                          
                          Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc (truy thăng - mất ngày 16-7-1998)             
                  Tâm Thiết Trần Thái Hồ (truy thăng - mất ngày 3-3-1999)                 
         Nhật Thường
Nguyễn Quang Tú (mất ngày 9-6-2000)                       
         Tâm Thiệt Nguyễn Xuân Quyền (mất ngày 6-2-2001)               
                   Tâm Châu Nguyễn Trưng (truy thăng, mất ngày 2-11-2003)                
                             Pháp Huệ Nguyễn Hữu Huỳnh (truy thăng - mất ngày 28-5-2004)                
                         Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu (truy thăng - mất ngày 17-8-2004)                   

                    Nguyên Định Bửu Ấn (truy thăng - mất ngày 26-4-2007)                                
     
Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục (mất ngày 6-6-2007)              
              Nguyên Hùng Vơ Đ́nh Cường (mất ngày 6-3-2008)                                 
             Minh Từ Mă Thành Cưng (mất ngày 13-11-2008)                    
             Lệ Đạo Trương Văn Trọng (truy thăng, mất ngày 7-2-2009)
               Tâm Huệ
Cao Chánh Hựu (mất ngày 23-3-2009)                          
                    Chính Tiến Nguyễn Đức Long (mất ngày 23-1-2010)                               
      Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
(mất ngày 5-8-2010)                           
         Tâm Thuộc Nguyễn Văn Thi (mất ngày 7-2-2011)                          
        Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều (mất ngày 24-7-2011)                       
                Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh (mất ngày 4-9-2011)                             
Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ (mất ngày 10-10-2011)    
                               Nhuận Phước Huỳnh Trọng Thọ (truy thăng, mất ngày 21-3-2012)                              
              Bửu Đồng Phạm Lợi (truy thăng, mất ngày 10-7-2012)                     
    Tịnh Thuyền Bửu Đồng (mất ngày 24-11-2012)                             
          Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang (mất ngày 19-5-2013)                          
       Lệ Ấn Huỳnh Hy (truy thăng, mất ngày 28-10-2013)      

 
Nhật Hồng Nguyễn Để (mất ngày 18-11-2013)                      
          Quảng Thừa Tôn Thất Phú (mất ngày 25-12-2013)                            
     Quảng Hội Lê Cao Phan (mất ngày 02-01-2014)                     

B. Những Huynh Trưởng hiện tiền
                                   

                                              Tâm Bửu Tống Hồ Cầm (tháng 2-2014: sinh nhật thứ 97)                                                 
Chân Quang Trần Thanh Hiệp                                                 
      Nguyên Tín Nguyễn Châu                                                            
                     Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang                                                         
              Nguyên Ngộ Trần Quang Hải                                                                
               Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu                                                         
                Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu                                                         
 Tâm Hướng Lê Bá Chí                                                            
            Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quưnh                                                           
    Nguyên Kim Nguyễn Đóa                                                            
     Nguyên Tịnh Trần Tư Tín                                                             
                 Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh                                                             
              Tuệ Linh Nguyễn Công Sản                                                        
                 Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn                                                            
  Nguyên Chánh Lê Công Cầu                                                            
                            Tâm Minh Vương Thúy Nga                                                                        
            Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc                                                            
           Tâm Trí Tư Đồ Minh                                                             
            Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai                                                             
                     Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương                                                             
                Như Thật Nguyễn Công Minh                                                        
 Nguyên Tú Trần Hạp                                                            
 
     Nguyên Măn Phan Văn Hội                                                            
              Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm                                                       
  
Thiện Chánh Nguyễn Ngọc                                                          
           Thị Sự Đặng Văn Viện                                                       
          Tâm Giới Phan Ngọc Thảo                                                       
      Diệu Thiện Trần Thế Mỹ                                                           
Nguyên Hoành Lê Văn San                                                              
      Nguyên Lam La Thành Tỵ                                                              
                     Diệu Phương Cao Thị Thiên Hương                                                               
     Nguyên Lễ Trần Công Lộc                                                       
             
Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín                                                             
    Tâm Đắc Phan Văn Ngậc                                                  
Nhuận Ngọc Lương Bửu                                                          
                                                 
Tâm Duy Phan Huy Chiêm                                                                                               
Tâm Ḥa Lê Quang Dật                                                 
Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng                                                    
Nguyên Siêu Trương Phán                                                       
Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm                                                        
Tâm Tựu Sử Thành                                                       
Nhuận Tín Hồ Đủ                                                               
Đồng Minh Lê Văn Mới                                                      
Tâm Huy Phan Đ́nh Thăng                                          
Diệu Thiện Phạm Thị Xuân Ḥa                                        
    
 Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh                                                  
Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng                                              
Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn                                                      
Nguyên Tích Hồ Lai Chiến                                                      
                          
   Diệu Lăng Nguyễn Thị Nguyệt                                                                      
Phúc Thiện Ngũ Duy Thành                                                
Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm                                                
Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều                                             
Đồng Duy Lê Ngọc Luôn                                                 
Như Thông Phan Duy Thanh                                              
Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực                                                  
huynh trưởng Hoàng Như Đạo                                                 
                                               

Ghi chú: Do có nhiều Giáo Hội thăng cấp, nên có thể có thiếu sót, quư Anh, Chị nào t́m thấy thiếu sót xin cho biết để bổ túc.

Có 35 Huynh Trưởng đă mất
và 57 Huynh Trưởng hiện tiền.

Phúc Trung sưu tập
Cập nhật ngày 26-9-2015